MODUL 3 PLANOWANIE BIZNESU

Kompetencje omówione w niniejszym module:

Planowanie jest niezbędnym elementem działania każdej firmy, bez względu na to czy jest to start-up czy firma działająca na rynku przez długie lata.

Planowanie jest kluczową częścią procesu zarządzania - jest to proces tworzenia, testowania, ulepszania i rozwijania pomysłów, aby osiągnąć określone cele. Należy ustalić cele każdego przedsiębiorstwa, należy zaplanować kroki w kierunku osiągnięcia tych celów, a także zdefiniować kryteria monitorowania sukcesu.

Plany/biznesplany/strategie są różnymi słowami wyrażającymi tę samą koncepcję: „tworzenia zorganizowanej struktury, która decyduje o tym, co należy zrobić i jak to zrobić”.

Biznesplan, dokument, który pomaga zarządzać w planowaniu:

 • jest pisemnym dokumentem, który określa cele firmy i opisuje, w jaki sposób można te cele osiągnąć.
 • jest warty znacznej inwestycji czasu, wysiłku i energii w trakcie jego przygotowania.
 • wyznacza cele, definiuje budżety, angażuje partnerów i przewiduje problemy, zanim się pojawią.

Możliwość opracowania planu dla biznesu/przedsięwzięcia odnosi się do POZIOMU 2 (średniozaawansowanego) w ramach kompetencji projektu ArtENprise i pomaga nadzorować zakres odpowiedzialności i ograniczać czasochłonny brak zdecydowania w prowadzeniu działalności, wskazując jasno cele biznesowe także w kontekście definiowania szans na osiągnięcie tych celów.

 

Core competences graph

Podstawowe cele edukacyjne modułu

 • umiejętność stosowania przedsiębiorczego podejścia do oceny i rozwiązywania problemów, wizualizacji planu działania i opracowywania zrównoważonych projektów
 • znajomość kluczowych etapów procesu planowania biznesowego, począwszy od „procesu projektowania pomysłów" (Idea Design Process)
 • identyfikacja i opis podstawowych elementów Creative Project Canvas, czyli Business Model Canvas, który został specjalnie przystosowany do tego, aby pomóc artystom i osobom działającym w sektorze kreatywnym w rozwijaniu ich kreatywności oraz umiejętności w zakresie przedsiębiorczości
 • umiejętność zastosowania najważniejszych elementów Creative Project Canvas

Szczegółowe cele edukacyjne modułu

 • umiejętność definiowania celów projektowych, szacowania czasu niezbędnego do ich realizacji oraz dostępnych zasobów
 • umiejętność wykorzystywania wiedzy i kompetencji
 • umiejętność pozyskiwania informacji zwrotnej, budowania portfolio i promocji
 • umiejętność opracowywania metodologii dla planowanych projektów
 • umiejętność analizy i przewidywanie zmian, a także analizy kontekstów, wiedzy i doświadczenia

Planowanie biznesowe i kluczowe narzędzia

Planowanie biznesowe polega na ustaleniu jasnego celu w rozwoju biznesu i sposobów osiągnięcia tego celu. Obejmuje także proces regularnego monitorowania, a w razie potrzeb wprowadzania niezbędnych poprawek.

Business plan helpsyouto graph

Jednym z kluczowych elementów planowania biznesowego jest zdolność zdefiniowania specyfiki danego biznesu poprzez znalezienie odpowiedzi na pytania „co, gdzie, dlaczego, jak" - krótkie rozwinięcie tych kwestii znajduje się w poniższej tabeli:

what where why how

W kontekście planowania biznesowego ważnym narzędziem jest tzw. Business Model Canvas czyli szablon zarządzania strategicznego i rozwoju startupu – narzędzie niezwykle przydatne do opracowywania nowych lub dokumentowania już istniejących modeli biznesowych. Poczynając od tego strategicznego narzędzia, w tym module przedstawiamy i objaśniamy bardzo innowacyjny projekt Creative Project Canvas, który jest wizualną strukturą mającą za zadanie pomóc artystom i twórcom w planowaniu projektów, których zrównoważony rozwój niekoniecznie odnosi się do długoterminowych zysków ekonomicznych, ale przede wszystkim do budowania trwałych fundamentów, na których można bazować w rozwijaniu swoich profesjonalnych działań biznesowych..

Został on opracowany w ramach unijnego projektu „Break In The Desk" realizowanego wspólnie przez Materahub i międzynarodowe partnerstwo projektowe (www.creativeprojectcanvas.com - www.breakinthedesk.eu ). 

Warto jednak podkreślić, iż pierwszym krokiem – jeszcze przed realizacją jakichkolwiek koncepcji z użyciem Creative Project Canvas – jest opracowanie, przetestowanie i ocena każdej koncepcji kreatywnej. A to wymaga czasu. Ten proces projektowania pomysłów (Idea Design Process) jest niezwykle pomocny w definiowaniu i uszczegóławianiu idei, będąc kluczowym narzędziem do analizowania mocnych i słabych stron oraz szans realizacji pomysłów w zależności od zasobów i kontekstów.

This module will help

Szczegółowe treści/cele nauczania

► Podręcznik-przewodnik zawierający wszystkie przydatne narzędzia do opracowania własnego Creative Project Canvas.
WPB_EN_2016 (pdf)

► Trzy przykłady Business Model Canvas opracowane dla: 

- platformy on-line dedykowanej przygotowaniom do ślubu
- Netflixa
- cyfrowego sklepu muzycznego

► Czym jest biznesplan?

► Dzieło sztuki: najważniejsze elementy biznesplanu

► Jak napisać biznesplan dla swojego nowego biznesu?

The main chapters

PARTNERS