MODUL 5 PLANOWANIE I KOORDYNACJA

Kompetencje omówione w niniejszym module:

Moduł ten jest adresowany do osób pracujących niezależnie (np. jako freelancerzy), a także do osób zarządzających projektami artystycznymi i multidyscyplinarnymi. Zagadnienia zawarte w module odnoszą się do takich kwestii jak planowanie i koordynacja własnych działań artystycznych oraz rozwijanie działań w formie projektu. Moduł odnosi się i rozwija także pojęcia związane z projektami multidyscyplinarnymi, zarządzaniem czasem (w odniesieniu do własnej pracy) oraz planowaniem i zarządzaniem pracą grupy projektowej. Moduł zawiera także matrycę umożliwiającą zarządzanie własnym czasem pracy, analizuje również role i zadania menedżerów projektów.

Cele modułu:

W ramach tego modułu zostaną omówione sposoby zarządzania czasem na poziomie osobistym, a także kwestie takie jak: realistyczne definiowanie celów, planowanie i precyzowanie projektów artystycznych, sposoby realizowania działań w formie indywidualnych i złożonych projektów, a także kwestie związane z zarządzaniem zespołami projektowymi - zwłaszcza zespołami artystycznymi.

Wprowadzenie:

“Nic nie jest szczególnie trudne do zrobienia, jeśli tylko rozłożyć to na etapy”
Henry Ford

Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku pracy, zwłaszcza w kontekście szeroko rozumianego sektora kreatywnego i sektora kultury, etatowa praca staje się zjawiskiem coraz rzadszym. Najczęstsze formy zatrudnienia w tych sektorach to samozatrudnienie i freelancing, które stanowią podstawowe źródło dochodów artystów i twórców. Dlatego kluczowe znaczenie mają umiejętności związane z planowaniem własnej pracy, ale także pracy innych oraz umiejętności związane z zarządzaniem swoim czasem i czasem współpracowników. Brak etatowego zatrudnienia i ściśle określonych, zdefiniowanych przez pracodawcę, obowiązków skutkuje koniecznością traktowania każdego kolejnego zlecenia jak nowego projektu. Dlatego tak ważna jest w dzisiejszych czasach umiejętność zarządzania projektami, a czasem nawet całym zestawem projektów w tym samym czasie. Praca bez struktur hierarchicznych i jasno zdefiniowanego czasu pracy pociąga za sobą szereg problemów motywacyjnych i wymaga umiejętności zarządzania czasem, a tak naprawdę, zarządzania sobą w czasie.

Definicja samego pojęcia „projekt" wydaje się trudniejsza dla artystów wizualnych i projektantów, ponieważ wiąże się z semantyczną niejednoznacznością tego słowa w języku polskim [słowo projekt jest używane zarówno jako sam „projekt” jak i cały proces „projektowania”]. I tak projektem może być np. konkretne zlecenie polegające na produkcji plakatu, ulotki, wnętrza, itp... 

...Słowo „projekt” można również rozumieć jako pracę zainwestowaną w realizację zadania w określonych ramach i przy ściśle określonych kosztach. Projekt jest procesem....

Szczegółowe cele edukacyjne

Głównym celem tego modułu jest zdefiniowanie i wprowadzenie idei myślenia oraz działania projektowego dla artystów i osób zamierzających pracować w branżach kreatywnych, w połączeniu z opanowaniem podstawowych umiejętności zarządzania czasem, zasobami ludzkimi i samymi projektami.

The main chapters

PARTNERS