ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Δεξιότητες που προσεγγίζονται σε αυτό το κεφάλαιο:

Το κεφάλαιο αυτό απευθύνεται κυρίως σε αυτοαπασχολούμενους και σε αυτούς που αναλαμβάνουν καλλιτεχνικά και άλλα έργα στα οποία εμπλέκονται φορείς του χώρου των τεχνών και του πολιτισμού. Προσεγγίζονται οι έννοιες του έργου σε επίπεδο κοινοπραξίας, καθώς και θέματα που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση χρόνου και δραστηριοτήτων. Τέλος προσεγγίζεται η έννοια του project manager.

Στόχοι του κεφαλαίου:

Η ενότητα παρακολουθεί τα πεδία της ανάπτυξης στόχων και σχεδιασμού σε καλλιτεχνικά έργα, ενώ στο τέλος της ενότητας αναλύεται η διάσταση της διαχείρισης του χρόνου (προσωπικού και μη) εντός των αντίστοιχων έργων. Η Η ομαδική εργασία και ο συντονισμός ατόμων με διαφορετικές αρμοδιότητες αποτελεί επίσης σημαντικό στοιχείο του εκπαιδευτικού υλικού.

Εισαγωγή:

“Ένα project θα μπορούσε να εκληφθεί κι ως το σύνολο των εργασιών εντός συγκεκριμένου πλαισίου, όρων υλοποίησης και προϋπολογισμού”
Henry Ford

Σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση στην αγορά εργασίας, η ολική απασχόληση σε έναν οργανισμό στο χώρο της τέχνης και του πολιτισμού αποτελεί μάλλον σπάνιο φαινόμενο. Ως εκ τούτου η απόκτηση και ανάπτυξη διαχειριστικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων διαχείρισης προσωπικού χρόνου αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στο επίπεδο συνεργασιών και από κοινού υλοποίηση έργων.
Η φύση ενός “project” γίνεται λοιπόν ολοένα και λιγότερο κατανοητή, ιδιάιτερα από αυτούς που ασχολοπυντο στον τομέα των τεχνών. Κι αυτό, γιατί εμπλέκονται τόσο οι έννοιες της διαχείρισης του εαυτού εντός ενός έργου, όσο κι οι διαχειριστικές διαστάσεις εντός και εκτός ενός οργανισμού ή εταιρείας που εμπλέκονται σε ένα έργο. 

...Ένα project θα μπορούσε να εκληφθεί κι ως το σύνολο των εργασιών εντός συγκεκριμένου πλαισίου, όρων υλοποίησης και προϋπολογισμού...

Βασικά πεδία και γνώσεις

Το κεφάλαιο αυτό παρέχει γνώσεις σχετικά με την ανάπτυξη τρόπου σκέψης για την προσέγγιση μιας πρόκλησης ως project (έργο), ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες των επαγγελματιών στο χώρο της τέχνης. Αυτός ο τρόπος σκέψης απιτεί την απόκτηση ή ανάπτυξη δεξιο΄τητων διαχείρισης χρόνου, ανθρώπινων και άλλων πόρων.

The main chapters

PARTNERS