ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 BUSINESS PLANNING

Δεξιότητες που προσεγγίζονται σε αυτό το κεφάλαιο:

Όλα τα επιχειρηματικά εγχειρήματα απαιτούν σχεδιασμό ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκονται.

Ο σχεδιασμός αποτελεί βασικό συντελεστή στη διαχείριση – πρόκειται για μια διαδικασία δημιουργίας, δοκιμής, βελτιστοποίησης και τελικής ανάπτυξης μιας ιδέας για την επίτευξη ενός στόχου. Η στοχοθέτηση συνοδεύεται από το βήματα προς την επίτευξη κάθε ξεχωριστού στόχου καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης της πορείας προς τον στόχο που αποτελούν μέρος του σχεδιασμού.

Οι έννοιες του «πλάνου» και της «στρατηγικής» σημαίνουν πολλές φορές το ίδιο περίπου πράγμα: «την ανάπτυξη μιας δομής που θα οδηγήσει στο τι και πώς πρέπει να γίνει».

Το επιχειρηματικό πλάνο είναι το εργαλείο που θα σας βοηθήσει να διαχειριστείτε, να υλοποιήσετε και να αξιολογήσετε διαδικασίες βήματα στο σχεδιασμό σας μέσω:

 • της καταγραφής στόχων και τρόπων επίτευξής τους.
 • της εξοικονόμησης και ορθής χρήσης χρόνου και πόρων προσφέροντας ένα μοντέλο δράσης.
 • του εντοπισμού και της καταγραφής αναγκαίων στοιχείων προϋπολογισμού, καταμερισμού εργασιών και εμπλοκής τρίτων, καθώς και προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν.

Η ικανότητα να αναπτύξετε ένα επιχειρηματικό πλάνο, αναφέρεται στο ΕΠΙΠΕΔΟ 2 (Μέσο στάδιο επιχειρηματία) και εξασφαλίζει τη σαφή στοχοθέτηση και αξιολόγηση των διαδικασιών για την επίτευξη των στόχων.

 

Core competences graph

Αρχικοί εκπαιδευτικοί στόχοι

Με την ολοκλήρωση αυτού του κεφαλαίου οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα:

 • Να εφαρμόζουν επιχειρηματικές προσεγγίσεις στις προκλήσεις και να αναπτύσσουν επιχειρηματικά projects
 • Να σχεδιάζουν τα βήματα του επιχειρηματικού σχεδιασμού εκκινώντας από την ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής ιδέας
 • Να κατανοούν τα βασικά στοιχεία του εργαλείου “Creative Project Canvas”, που έχει σχεδιαστεί ειδικά για επιχειρηματίες στο χώρο των Τεχνών και του πολιτισμού
 • Να αναπτύσσουν τα βασικά σημεία του εργαλείου “Creative Project Canvas”

Συγκεκριμμένοι εκπαιδευτικοί στόχοι

Με την ολοκλήρωση αυτού του κεφαλαίου οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα:

 • να θέτουν στόχους και να αξιοποιούν διαθέσιμο χρόνο και πόρους
 • να αξιοποιούν δεξιότητες και ικανότητες προς αυτήν την κατεύθυνση
 • να αναπτύσσουν επαγγελματικό portfolio και να αξιοποιούν δεξιότητες marketing σε συνεργασίες
 • να αναπτύσσουν ολοκληρωμένη επιχειρηματική μεθοδολογία
 • να προσαρμόζουν εμπειρία, γνώσεις και δεξιότητες σε διαφορετικές επαγγελματικές προκλήσεις

Εργαλεία επιχειρηματικού σχεδιασμού

Ο επιχειρηματικός σχεδιασμός σας βοηθά να κατανοήσετε πού θέλετε να φτάσετε εσείς και το επιχειρηματικό σας εγχείρημα, καθώς και να αξιοποιείτε την πορεία σας.

Business plan helpsyouto graph

Μια από τις σημαντικότερες διαδικασίες είναι λοιπόν ο εντοπισμός και η καταγραφή του τι, πότε, γιατί, και πώς. (Προσέγγιση "what, where, why, how"):

what where why how

Μπορεί να έχετε ακουστά το μοντέλο Business Model Canvas, το οποίο είναι ένας χάρτης (σχεδιάγραμμα) για την ανάπτυξη νέων ή τη διαχείριση υφιστάμενων επιχειρηματικών μοντέλων. Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται το καινοτόμο εργαλείο Creative Project Canvas, το οποίο αποτελεί έναν οπτικοποιημένο χάρτη για την ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων ειδικά για καλλιτέχνες και επιχειρηματίες στο χώρο του πολιτισμού. Το εργαλείο αυτό αντλεί τα βασικά του στοιχεία όπως αναπτύχθηκαν στο ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο έργο “Break In The Desk” (www.creativeprojectcanvas.com - www.breakinthedesk.eu ). 

Η φιλοσοφία του βασίζεται στη διαδικασία ανάπτυξης μιας ιδέας «Idea Design Process». Μέσω αυτής της διαδικασίας αναλύονται δυνατά και αδύναμα σημεία σε σχέση με το περιβάλλον εντός του οποίου μια ιδέα καλείται να λειρτουργήσει επιχειρηματικά, καθώς και σε σχέση με την προσωπικότητα και τις φιλοδοξίες του επιχειρηματία που έχει συλλάβει και επιθυμεί να αναπτύξει την ιδέα αυτή.

This module will help

Βασικά πεδία και γνώσεις

► Το εγχειρίδιο Work (Play) Book αποτελεί έναν ολοκληρωμένο οδηγό για τη χρήση του Creative Project Canvas.
WPB_EN_2016 (pdf)

► 3 παραδείγματα εφαρμογής του Business Model Canvas για: 

- Online πλατφόρμα καλλιτεχνικής προετοιμασίας και σχεδιασμού ενός γάμου
- Netflix
- Digital music store

► Τι είναι το Business Plan;

► «Έργο τέχνης»: Τα βασικά του Βusiness Plan

► Πώς θα αναπτύξετε ένα Business Plan για τη δική σας επιχείρηση

The main chapters

PARTNERS