ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Δεξιότητες που προσεγγίζονται σε αυτό το κεφάλαιο:

Βασικές γνώσεις για την οικονομική διαχείριση:

- Διάκριση μεταξύ διαφορετικών μορφών κόστους.
- Εξοικείωση με μεθόδους αναγνώρισης και ανάλυσης ενδοεταιρικού περιβάλλοντος σε σχέση με τα κόστη ενός επαγγελματικού project.
- Εντοπισμός και αξιοποίηση πηγών χρηματοδότησης.
- Δεξιότητες για την ανάπτυξη πλάνου εξόδων και κόστους.

Στόχοι του κεφαλαίου

Με την ολοκλήρωση αυτού του κεφαλαίου οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα:

- Να αναλύουν το ενδοεταιρικό περιβάλλον και τους τρόπους που επηρρεάζει ένα επαγγελματικό project
- Να αναγνωρίζουν διαφορετικούς τύπους κόστους (βασικές λογιστικές έννοιες):
• Εργασία 
• Κεφάλαιο 
• Προϊόν.
- Να εφαρμόζουν μεθόδους οικονομικής διαχείρισης
- Να αξιοποιούν εργαλεία χρηματοδότησης όπως το fundraising και crowdfunding.

Τα πεδία που προσεγγίζονται είναι: Fundraising (Ενότητα 1), Crowdfunding (Ενότητα 2), Οικονομική διαχείριση (Ενότητα 3) και Βασικές έννοιες λογιστικής (Ενότητα 4).

Εισαγωγή

Ως επιχειρηματίες θα πρέπει να γνωρίζετε διαφορετικές μεθόδους και επιχειρηματικές έννοιες, ώστε να μπορείτε να αναλύετε και να κατανοείτε καλύτερα ένα επιχειρηματικό εγχείρημα ή project.
Θα πρέπει επίσης να αναγνωρίζετε τους τύπους κόστους που εμπλέκονται έμμεσα ή άμεσα, καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης που μπορείτε να αξιοποιήσετε κατά περίπτωση για να αναπτύξετε ένα project ή να υλοποιήσετε μια επιμέρους δραστηριότητα.


Βασικά πεδία και γνώσεις

• Ανάλυση κόστους-οφέλους.
• Ανάλυση break-even 
• Ανάλυση SWOT
• Balanced Scorecard (σύστημα μέτρησης απόδοσης)
• Μεθοδολογία αξιοποίησης Fundraising και Crowdfunding

The main chapters

PARTNERS